KVKK POLİTİKAMIZ

NASYONEL OTOMOTİV DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

1. GİRİŞ

Kişisel verilerinin korunması müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, şirket yetkilileri, ziyaretçilerimiz, işbirliği içinde olduğumuz taraf ve kurumlar için yüksek önem taşımaktadır. Bu bilinç ile kişisel verilerin işlenmesi ve korunması önceliklerimiz arasında yer almakta ve bu kapsamda en üst düzeyde hassasiyet gösterilmektedir.

Şirketimiz, işbu Politika ile kişisel verilerin işlenmesine yönelik temel kuralları belirlemekte ve hayata geçirmektedir.


2. POLİTİKANIN AMACI VE KAPSAMI

Bu Politika‟nın temel amacı kişisel verilerini işlemekte olduğumuz müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları ve kişisel verileri Şirketimiz tarafından işlenen diğer kişilerin; „nin kişisel veri işleme faaliyetleri, bu kapsamda alınan önlemler, veri sahiplerinin hakları ve bu hakların kullanılma yöntemleri gibi konularda bilgilendirilmesidir.

Bu Politika‟nın kapsamı; müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının ve verilerini işlemekte olduğumuz diğer kişilerin işlenen tüm kişisel verileridir.

Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, mevzuat hükümleri öncelikli olarak uygulanacaktır. Bu temel Politika‟nın dışında daha özel amaçlar için aynı konuda oluşturulan başka politika veya düzenleme bulunması halinde, öncelikle özel hükümler içeren maddeler uygulanır. Diğer politika ve dokümanların bu Politika ve ilgili mevzuat ile çelişen hükümleri uygulanmaz.


3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN KURALLAR
3.1. KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN PRENSİPLERE UYGUN İŞLENMESİ

Şirketimiz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‟nda (“Kanun”) ve ilgili diğer mevzuatta getirilen hüküm ve kurallara uygun olarak kişisel veri işlemektedir. Kanun‟da kişisel veri işleme prensipleri belirlenmiştir. Şirketimiz her veri işleme faaliyetinde bu prensiplere uygun hareket etmektedir.

3.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Şirketimiz; kişisel verilerin işlenmesinde dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verileri koruma mevzuatı ve ilgili mevzuat ile getirilen kurallara uygun olarak işlemekte ve veri sahiplerine duyurulan amaçlar dışındaki amaçlarla kişisel veri işlememektedir.

3.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Şirketimiz; işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almaktadır. Örneğin, NASYONEL OTOMOTİV DIŞ TİCARET LTD ŞTİ. tarafından veri sahiplerinin kişisel verilerine erişmelerine ve bunları düzeltmelerine imkan verilmektedir.

3.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Şirketimiz, yalnızca meşru amaçlarla kişisel veri işlemektedir. NASYONEL OTOMOTİV DIŞ TİCARET LTD ŞTİ. veri işleme faaliyetine başlamadan önce kişisel veri işleme amaçlarını belirlemekte ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında kendilerine bu amaçları açıkça duyurmaktadır. NASYONEL OTOMOTİV DIŞ TİCARET LTD ŞTİ.„nin kişisel veri işleme amaçlarının değişmesi halinde Politika güncellenmekte ve değişikliğin mümkün olan farklı kanallardan da veri sahiplerine duyurulması için çaba gösterilmektedir.

3.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Kişisel veriler NASYONEL OTOMOTİV DIŞ TİCARET LTD ŞTİ. tarafından belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olarak işlenmekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle bağlantılı olmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır. Veri sahiplerinden yalnızca belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan veriler toplanmaktadır.

3.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Şirketimiz, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülmüşse, bu süreler ile sınırlı olarak kişisel verileri muhafaza etmektedir. Mevzuatta bir süre belirlenmemişse veya verilerin daha uzun süre tutulmasını gerektiren hukuki bir sebep bulunmuyorsa, Şirketimiz kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır.

3.2. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME ŞARTLARI

NASYONEL OTOMOTİV DIŞ TİCARET LTD ŞTİ. tarafından kişisel veriler, Kanun‟da belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak işlenmektedir. NASYONEL OTOMOTİV DIŞ TİCARET LTD ŞTİ. tarafından kişisel veri işleme amaçları spesifik olarak Bölüm 7.2 de sıralanmaktadır. Şirketimiz kişisel verileri Kanun‟da getirilen düzenlemelere uygun olarak işlemektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENEBİLECEĞİ ŞARTLAR
Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise,
Kanunlarda kişisel verinin işleneceğine ilişkin açık bir düzenleme var ise;
Kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınan kişinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise (örneğin kişinin kaza sonucu bilincinin kapanması durumunda, vb.);
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin işlenmesi gerekli ise;
Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri işlenmesi zorunlu ise;
Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise;
Kişisel veri işlenmesi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise;
Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için kişisel veri işlenmesi zorunlu ise;

Ayrıca Kanun‟da özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi için Kurul tarafından özel önlemler getirilebileceği düzenlenmiştir. Bu kapsamda ileride Kurul tarafından belirlenebilecek önlemler alınacaktır. NASYONEL OTOMOTİV DIŞ TİCARET LTD ŞTİ. tarafından hangi amaçlarla özel nitelikli kişisel veri işlenebileceği aşağıda Bölüm 7.2‟ de sıralanmaktadır

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENEBİLECEĞİ ŞARTLAR
Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise;
Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir) kanunlarda öngörülen hallerde;
Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından.

3.3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
3.3.1. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Şirketimiz, kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda işlemekte olduğu kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Veri aktarımı yapılan veya yapılması mümkün olan üçüncü kişiler kategorik olarak aşağıda sıralanmaktadır (bkz. Bölüm 7.3.). Şirketimiz kişisel veri paylaşırken Kanun‟da getirilen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

Şirketimiz kişisel verilerin işlenebileceği şartlardan (bkz. Bölüm 3.2.) bir veya birkaçına dayanarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

Şirketimiz Kurul tarafından öngörülen önlemleri ve gerekli güvenlik tedbirlerini alarak; özel nitelikli verileri, özel nitelikli kişisel verilerin işlenebileceği şartların bulunması halinde (bkz. Bölüm 3.2.) üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

3.3.2. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Şirketimiz gerekli güvenlik tedbirlerini alarak işlemekte olduğu kişisel verileri yurt dışında yerleşik üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

Şirketimiz tarafından kişisel veriler; Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen/edilecek olan yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye‟deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul‟un izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) ve her halükarda Kanun‟a uygun olarak aktarılmaktadır. Kişisel verilerin aktarılabileceği üçüncü kişiler kategorik olarak aşağıda sıralanmaktadır (bkz. Bölüm 7.3.).

Şirketimiz meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Kurul tarafından öngörülen önlemleri ve gerekli güvenlik tedbirlerini alarak Kişisel verilerin işlenebileceği şartlar ve/veya Özel nitelikli kişisel verilerin işlenebileceği şartlardan birinin varlığı durumunda, kişisel verileri Yeterli Korumaya Sahip veya Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarabilmektedir.

3.4. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Şirketimiz, Kanun‟da yer alan aydınlatma yükümlülüğü ile uyumlu olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini kişisel verilerinin ne şekilde işleneceği konusunda bilgilendirmektedir. Bu kapsamda NASYONEL OTOMOTİV DIŞ TİCARET LTD ŞTİ. veri sahiplerini asgari olarak aşağıdaki hususlarda bilgilendirmektedir.

(1) Şirket‟in (ve varsa temsilcisinin) kimliği,

(2) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

(3) Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

(4) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebepleri,

(5) Kişisel veri sahibinin sahip olduğu haklar.


4. KİŞİSEL VERİLERİN MUAFAZA EDİLMESİ, SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ

Şirketimiz, Kanun‟da yer alan prensiplere uygun olarak işlemekte olduğu kişisel verileri mevzuatlarda öngörülen süre boyunca saklamaktadır. Mevzuatta ilgili kişisel veri tiplerinin saklanması için belirli bir süre öngörülmemişse, kişisel veriler işlendikleri amaç sona erene kadar muhafaza edilmektedir.

Mevzuatta ilgili kişisel veri tiplerinin saklanması için belirli bir süre öngörülmediği durumda, her veri işleme amacına özgü olarak muhafaza süreleri belirlenmektedir. Bu kapsamda muhafaza süreleri, Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri dikkate alınarak belirlenmektedir.

Kişisel veriler; işleme amacı dışında olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi, kişisel veri ile ispat edilebilecek bir hakkın ileri sürülebilmesi, savunmanın tesis edilmesi ve yetkili kamu kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin yanıtlandırılması amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile aynı konularda Şirket pratiği dikkate alınmaktadır.

Şirketimiz, belirtilen süreler sona erdiğinde, farklı bir hukuki sebep bulunmaması halinde, ilgili kişisel verileri silmekte veya anonim hale getirmektedir. Ayrıca kişisel veri sahibinin talebi üzerine, verilerin saklanmasını gerektiren farklı bir yasal zemin bulunmaması halinde, kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kanun‟un 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Anonim hale getirilmiş olan veriler, “kişisel veri” olarak kabul edilmeyeceği için Kanun kapsamı dışındadır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

Şirketimiz, Kanun‟un 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin ve bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi için gerekli teknik ve idari önlemleri almaktadır.

Şirketimiz aynı zamanda kendi bünyesinde ve kendisi adına veri işleyen dış hizmet sağlayıcılar bünyesinde, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi ve kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması ve Kanun‟un diğer hükümlerinin uygulanmasının sağlanması amacıyla denetim yaptırabilmektedir. Denetim sonuçları, ilgili iç birimler ile paylaşılmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi ve riskli süreçlerin düzeltilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

Şirketimiz tarafından, özel nitelikli kişisel verilerin korunması hususunda özen gösterilmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve NASYONEL OTOMOTİV DIŞ TİCARET LTD ŞTİ. bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

Şirketimiz, işlediği kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve Kurul‟a bildirilmesini sağlamak için özen göstermektedir.


6. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARINI KULLANMASINA İLİŞKİN KURALLAR
6.1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

(1) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

(2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(6) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(7) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(8) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6.2. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI KULLANMASI

Kişisel veri sahipleri Kanun‟da yer alan ve yukarıda alıntılanan haklarına ilişkin taleplerini Şirketimize iletebileceklerdir. Başvuru yapmak için, www.nasyonel.com adresinde bulunan Başvuru Formu‟nu doldurup iletebilirsiniz.

Kural olarak Şirketimiz, veri sahiplerinin başvurularını ücretsiz olarak yerine getirmektedir. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyeti olması halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvuran veri sahibinden talep edilebilecektir.

Eksik başvuru formları Şirketimiz tarafından işleme alınmayacaktır. Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını teyit etmek veya formun içeriğinden talebin niteliği anlaşılmamakta ise talebi netliğe kavuşturmak amacıyla başvuruda bulunan veri sahibinden ek bilgi ve belgeler talep edebilmektedir. Kişisel veri sahibi adına üçüncü bir kişinin başvuruda bulunabilmesi için kişisel veri sahibi tarafından ilgili üçüncü kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Başvuru formunun ne şekilde doldurulması gerektiğine ilişkin açıklama formun içinde yer almaktadır.

6.3. NASYONEL OTOMOTİV DIŞ TİCARET LTD ŞTİ.’NİN BAŞVURULARA CEVAP VERMESİ

Veri sahibinin, bu bölümün 6.2. başlıklı kısmında belirtilen şekilde başvuru formunu Şirketimize iletmesi durumunda, Şirketimiz formda yer alan talebin niteliğine göre talebi mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde yanıtlandırmaktadır.

Başvuruda bulunan veri sahibinin talebi, talebin Kanun ile uyumluluğu ve Şirketimizin mevzuat gereği uyması gereken yükümlülükler bakımından değerlendirilerek mümkün olduğu ölçüde yerine getirilmektedir. Değerlendirme sonucu talebin yerine getirilmesinin mümkün olmadığına karar verilirse, veri sahibinin başvurusu gerekçeli olarak yanıtlandırılmaktadır.

Kişisel veri sahibi Kanun‟un 14. maddesi gereğince başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabı yetersiz bulması veya süresinde başvurusuna cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde (Şirket‟e) başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul‟a şikâyette bulunabilir.


7. NASYONEL OTOMOTİV DIŞ TİCARET LTD ŞTİ. VERİ İŞLEME SÜREÇLERİ ÖZELİNDE BİLGİLENDİRME
7.1. ŞİRKET TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİ TİPLERİ

Şirketimiz nezdinde,

 • Kanun‟un 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilerek,
 • Kanun‟un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak ve
 • Şirketimizin meşru amaçları doğrultusunda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak kişisel veri işlenmektedir. Şirketimiz tarafından Kanun‟da belirtilen ilke ve yükümlülüklere uygun olarak işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda sayılmaktadır.
 • Kimlik Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan tüm bilgiler.
 • İletişim Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail gibi bilgiler.
 • Lokasyon Verisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişisel veri sahibinin ürün ve hizmetlerimizi kullanımı sırasında veya çalışanlarımız ile işbirliği içerisinde olduğumuz kurumların çalışanlarının Şirketimizin araçlarını kullanırken bulunduğu yerin konumunu tespit eden bilgiler.
 • Müşteri Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; ticari faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler.
 • Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili veya Şirketin ve veri sahibinin hukuki menfaatlerini korumak amacıyla kişisel veri sahibinin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki bilgiler.
 • Müşteri İşlem Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler.
 • Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler (örneğin tesise girişlerde veya tesislerden çıkışlarda okutulan giriş kartları, kamera kayıtları, vb).
 • İşlem Güvenliği Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz
 • Risk Yönetimi Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; ticari, teknik ve idari risklerimizi yönetebilmemiz için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenen kişisel veriler.
 • Finansal Bilgi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; şirketimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler.
 • Özlük Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; çalışanlarımızın veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik 10 işlenen her türlü kişisel veri.
 • Çalışan Adayı Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Şirketimizin çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği şirketimizin insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler.
 • Çalışan İşlem Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; çalışanlarımızın veya şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin işle ilgili gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin işlenen kişisel veriler.
 • Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; çalışanlarımızın veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin performanslarının ölçülmesi ile kariyer gelişimlerinin şirketimizin insan kaynakları politikası kapsamında planlanması ve yürütülmesi amacıyla işlenen kişisel veriler
 • Yan Haklar ve Menfaatler Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Çalışanlara veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan diğer gerçek kişilere sunduğumuz ve sunacağımız yan haklar ve menfaatlerin planlanması amacıyla işlenen kişisel verileriniz.
 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel verileriniz.
 • Denetim ve Teftiş Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Şirketimizin kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel verileriniz.
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Kanun‟un 6ıncı maddesinde belirtilen veriler.
 • Pazarlama Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; ürün ve hizmetlerimizin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler.
 • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.

Aşağıdaki tabloda Şirketimizce işlenen kişisel veri kategorilerinin hangi veri sahibi kategorisi ile ilişkili olduğunu bulabilirsiniz.


KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU İLGİLİ KİŞİSEL VERİNİN İLİŞKİLİ OLDUĞU VERİ SAHİBİ KATEGORİSİ
Kimlik Bilgisi Müşteri, Potansiyel Müşteri, Çalışan, Çalışan Adayı, Şirket Yetkilisi, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları ve Yetkilileri
İletişim Bilgisi Müşteri, Potansiyel Müşteri, Çalışan, Çalışan Adayı, Şirket Yetkilisi, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları ve Yetkilileri
Lokasyon Verisi Müşteri, Çalışan, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları
Müşteri Bilgisi Müşteri
Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi Müşteri, Potansiyel Müşteri, Çalışan, Çalışan Adayı, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri
Müşteri İşlem Bilgisi Müşteri
Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi Ziyaretçi, Şirket Yetkilileri, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları ve Yetkilileri
İşlem Güvenliği Bilgisi Müşteri, Potansiyel Müşteri, Şirket Yetkilileri, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları ve Yetkilileri
Risk Yönetimi Bilgisi Müşteri, Potansiyel Müşteri, Çalışan, Çalışan Adayı, Şirket Yetkilisi, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları ve Yetkilileri
Finansal Bilgi Müşteri, Çalışan, Şirket Hissedarı, Şirket Yetkilisi, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri
Özlük Bilgisi Çalışan, Şirket Yetkilisi, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri
Çalışan Adayı Bilgisi Çalışan Adayı, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları
Çalışan İşlem Bilgisi Çalışan, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları
Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Bilgisi Çalışan, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları
Yan Haklar ve Menfaatler Bilgisi Çalışan, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları
Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi Müşteri, Potansiyel Müşteri, Çalışan, Çalışan Adayı, Şirket Yetkilisi, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları ve Yetkilileri
Denetim ve Teftiş Bilgisi Müşteri, Potansiyel Müşteri, Çalışan, Çalışan Adayı, Şirket Yetkilisi, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları ve Yetkilileri
Özel Nitelikli Kişisel Veri Müşteri, Çalışan, Çalışan Adayı, Şirket Yetkilisi, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları ve Yetkilileri
Pazarlama Bilgisi Müşteri, Potansiyel Müşteri
Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi Müşteri, Potansiyel Müşteri, Çalışan, Çalışan Adayı, Şirket Yetkilisi, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları ve Yetkilileri
7.2. ŞİRKET TARAFINDAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI

Kişisel verilerin işlenebileceği şartlar ve/veya Özel nitelikli kişisel verilerin işlenebileceği şartlar yukarıda sayılmaktadır (bkz. Bölüm 3.2.). Bu şartlardan birisi kişisel veri sahibinin açık rızasının alınmasıdır. Diğer şartların varlığı halinde ise açık rıza aranmamakta ve kişisel veriler kişisel veri sahibinden açık rıza alınmadan işlenmektedir.

Şirketimiz tarafından kişisel veri sahibinin verilerin işlenebileceği amaçlar genel olarak aşağıda sıralanmaktadır. Bu amaçlar zaman zaman değişebilecektir.

 • Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icrası
 • İş sürekliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Satış, demo araç, ikame araç (araç değişimi), kullanılmış otomobil, kiralama, ve sair sözleşmelerin kurulması ve takibi
 • Satış sonrası servis, yol destek, yol yardım ve sair hizmetlerin verilmesi ve bu kapsamda faaliyetlerin planlanması ve icrası
 • Satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında mevcut ve potansiyel müşterileri kampanyalar hakkında bilgilendirmek, randevu taleplerini almak, hediye/promosyon/jest/e-bülten gönderimlerinde bulunmak, etkinlikler hakkında bilgilendirmek
 • Müşteri süreçlerinin iyileştirilmesi ve müşteri memnuniyetlerinin yükseltilmesi
 • Müşterilerle/tedarikçilerle kurulan her türlü sözleşme kapsamında faturalandırma operasyonlarının yürütülmesi
 • Satın alım, teslimat ve sair sözleşme veya ticari ilişkiler kapsamında ilgili kişilerle iletişim kurulması
 • Müşterinin araç kiralama talep sürecini başlatmak, değerlendirmek, yürütmek
 • Müşterinin takas sürecini başlatmak, değerlendirmek, yürütmek
 • Müşterinin satın alacağı parçaların sistemsel kaydının tutulması ve müşterinin ödeyeceği fiyat bilgisinin paylaşılması
 • Hedef kitlemizi ve ihtiyaçlarını daha iyi anlamak için kişileri tanımlamak ve kullanıcı grubuna uygun soruları yöneltmek gibi amaçlarla anket, profilleme ve sair faaliyetlerin planlanması ve icrası
 • Müşteri adına vize, konaklama, bilet vb. faaliyet ve organizasyonların gerçekleştirilmesi
 • Sözleşmeye konu araçlarla ilgili vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli olan işlemlerin yürütülmesi
 • Sözleşmeye konu araçlarla ilgili ruhsatlandırma, plaka ve sair işlemlerin gerçekleştirilmesi
 • Test amaçlı verilen araçlarla ilgili olarak müşteri adına sigortalama, hasar ceza ve sair işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Satın alınan veya kiralanan aracın doğru kişiye ve/veya yere teslim edilip edilmediği ile ilgili alınan güvenlik önlemlerinin belirlenmesi ve yürütülmesi
 • Müşteri talep/şikâyetlerinin yönetimi talep/şikâyetlerin değerlendirilerek verilecek desteğin belirlenmesi, talep/şikâyetlerin sonuçlandırılması
 • Hukuki süreçlerin takibi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, resmi kurumlarla iletişimlerin gerçekleştirilebilmesi
 • Ödeme, geri ödeme, iade ve sair süreçlerin gerçekleştirilmesi
 • Araçların geri çağırma işleminin bildirilmesi için müşterilerle iletişim kurulması
 • Garanti onarımı, iyiniyet onarımı, uzatılmış garanti onarımı hizmetlerinin verilmesi ve bedellerine ilişkin çalışmaların yürütülmesi
 • Sağlanan ürün ve hizmetlere ilişkin sistemsel kayıtların tutulması, raporlamaların gerçekleştirilmesi,
 • Üretici veya Şirket tarafından belirlenen online eğitimler dair her türlü eğitimlerin planlanması, kayıtlarının tutulması, icrası
 • Etkinlik ve organizasyon kayıtlarının tutulması, planlanması ve icrası
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Tedarikçi veya iş ortağı yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin ve ihtiyaçlarının planlanması ve icrası
 • Personel istihdamına ilişkin süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası
 • Çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve takibi
 • Yetenek- kariyer gelişimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Çalışanlara yönelik kurumsal iletişim/sorumluluk/etkinlik projelerinin planlanması ve/veya icrası
 • Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi
 • Şirket dışı veya şirket içi eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Çalışan memnuniyetinin ve/veya bağlılığı süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Şirket yerleşkesinin, demirbaşlarının ve kaynaklarının güvenliğinin temini
 • Şirketin operasyonel risk süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Diğer meydana gelebilecek operasyonel faaliyetlerin icrası

gibi amaçlar.

Bu amaçlar, somut olayın özelliklerine göre açık rıza gerektiren süreçler olabilmektedir. Bu durumda kişisel veri sahiplerinden, Kanun‟a uygun açık rızaların alınması süreçleri uygulanmaktadır. Kişisel veri sahibinin açık rızasını vermemesi durumunda, ilgili kişinin verileri ancak Kanun‟da sayılan açık rıza alınmadan kişisel verilerin işlenebileceği şartlar kapsamında ve bu şartlara uygun amaçlarla 14 işlenebilmektedir.

7.3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI

Şirketimiz Kanun‟un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak müşterilerin kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Aktarımda bulunulan üçüncü kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir.

 • Yurt içinde ve yurt dışında dışarıdan hizmet aldığımız şirketler dahil olmak üzere iş ortağı ile iş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla,
 • Tedarikçi ile Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirketimize sunulmasını sağlamak amacıyla,
 • Şirketimizin de katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek amacıyla,
 • Şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerinin planlanması ve denetim amaçlarıyla,
 • Hissedarlarımız ile ilgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması ve denetim amaçlarıyla,
 • Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla,
 • Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri ile ilgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla,
 • Her halükârda yukarda 7.2. hüküm kapsamında belirtilen amaçlar kapsamında paylaşılabilmektedir.

8. NASYONEL OTOMOTİV DIŞ TİCARET LTD ŞTİ. TESİSLERİ İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ İLE İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN YAPILAN VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ
8.1. NASYONEL OTOMOTİV DIŞ TİCARET LTD ŞTİ. TESİSLERİ İÇERİSİNDE KAMERA İLE İZLEME

Şirketimiz tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, Şirketimizin binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyetinde bulunulabilmektedir. Şirketimiz tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyeti, Anayasa, Kanun, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir.

Şirketimiz, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; şirketin, müşterilerin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak, sunulan hizmetin kalitesini artırmak ve güvenilirliğini sağlamak ile müşterilerin aldıkları hizmete ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır.

Şirketimiz, genel hususlara ilişkin olarak yaptığı aydınlatmanın yanı sıra izlemenin yapıldığı alanların girişlerine izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmasını sağlamakta veya tesis içerisine yerleştirilmiş kameraların yanlarına uyarı levhaları yerleştirmektedir. Böylelikle, kişisel verileri işlenen veri sahiplerinin haklarının korunması ve kişisel veri işlenmesinde şeffaflığın sağlanması amaçlanmaktadır.

Güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Güvenlik amaçlarını aşan şekilde kişinin mahremiyetine müdahale sonucu doğurabilecek alanlar izlemeye tabi tutulmamaktadır. Kişisel verilerin işlenmesinde öngörülen güvenliğe, muhafaza etmeye ve silinmeye ilişkin kurallar kamera kayıtları açısından da aynen uygulanmaktadır.

Kamera kayıtlarına yalnızca güvenlik görevlileri erişebilmektedir. Bunun haricinde, müşteriler tarafından bir şikâyet, şirket içi bir disiplin süreci, yürüyen bir hukuki uyuşmazlığa ilişkin bilgi talebi ve benzeri durumlarda kamera kayıtları üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır.

8.2. NASYONEL OTOMOTİV DIŞ TİCARET LTD ŞTİ. TESİSLERİNE GİRİŞ YAPAN MİSAFİRLERİN TAKİBİ

Şirketimiz tarafından; güvenliğin sağlanması ve bu Politika‟da belirtilen amaçlarla, NASYONEL OTOMOTİV DIŞ TİCARET LTD ŞTİ. binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışları takip edilebilmektedir.

Misafir olarak NASYONEL OTOMOTİV DIŞ TİCARET LTD ŞTİ. binalarına gelen kişilerin isim ve soyadları elde edilirken Şirket içerisindeki bilgilendirme panoları, misafirlerin erişimine sunulan metinler veya diğer şekillerde söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler kaydedilmektedir. Misafir giriş çıkışlarına ilişkin veriler, muhafaza sürelerinin sona ermesi ardından silinmektedir.

8.3. NASYONEL OTOMOTİV DIŞ TİCARET LTD ŞTİ. MİSAFİRLERİNE SAĞLANAN İNTERNET ERİŞİMLERİNE İLİŞKİN KAYITLARIN SAKLANMASI

Şirketimiz tarafından güvenliğin sağlanması ve bu Politika‟da belirtilen amaçlarla; misafirlerin tesislerimiz içerisinde kaldığı süre boyunca internet erişimlerine ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre kayıt altına alınabilmektedir.

Bu çerçevede elde edilen log kayıtlarına yalnızca sınırlı sayıda NASYONEL OTOMOTİV DIŞ TİCARET LTD ŞTİ. çalışanının erişimi bulunmaktadır.

Bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya Şirket içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işlenmekte ve üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır.

8.4. İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ

Şirketimiz sahibi olduğu internet sitelerinde; ziyaret eden kişilerin site üzerindeki hareketlerini takip etmek, ziyaretlerini uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek, kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek ve çevirim içi reklamcılık faaliyetlerinde bulunabilmek gibi maksatlarla teknik vasıtalar (Örn. çerez-cookie gibi) kullanabilmektedir.

9. NASYONEL OTOMOTİV DIŞ TİCARET LTD ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA 16 YÖNELİK ORGANİZASYONEL TEDBİRLER

Şirketimiz Kişisel Verilerin Korunması ile İşlenmesi Politikası‟nın yürürlüğünü sağlamak için bir yönetim yapısı oluşturmaktadır.

Şirket bünyesinde işbu Politika ve bu Politika‟ya bağlı ve ilişkili diğer politikaları yönetmek üzere komite kurulmaktadır. Kurulacak komitenin görevleri aşağıda belirtilmektedir. Komite, bu görevlerin dışında üst yönetimin vereceği diğer görevleri de yerine getirilir. Komite tüm faaliyetlerini üst yönetimin onayı ile gerçekleştirmektedir.

 • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi ile ilgili temel politikaları ve gerekli olması halinde bu politikalar üzerinde yapılacak değişiklikleri hazırlamak,
 • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine ilişkin politikaların uygulanması ve denetiminin ne şekilde yerine getirileceğine karar vermek,
 • Şirket içi görevlendirmede bulunmak ve koordinasyonu sağlamak,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması için yapılması gereken hususları tespit etmek ve bu hususların uygulanmasını sağlamak,
 • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi konusunda Şirket içerisinde ve Şirketin işbirliği yaptığı kurumlar nezdinde farkındalık yaratmak ve bu kapsamda eğitimler düzenlemek,
 • Şirketin kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek,
 • Kişisel veri sahiplerinin başvurularını en üst düzeyde karara bağlamak,
 • Kişisel verilerin korunması konusundaki gelişmeleri ve düzenlemeleri takip etmek ve gerekli aksiyonları almak,

10. YÜRÜRLÜK VE GÜNCELLENEBİLİRLİK

Şirketimiz tarafından düzenlenen bu Politika‟nın tamamının veya bir kısmının güncellemeler yapılabilir.

Politika Şirketimizin internet sitesinde www.nasyonel.com yayınlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.EK-1 TANIMLAR
Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Kişisel Veri Sahibi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; müşteriler ve çalışanlar.
Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Örneğin; ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası vb.
Özel Nitelikli Kişisel Veri : Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.
Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir. Örneğin, bir şirketin müşteri verilerini saklayan bilişim firması.
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi veri sorumlusudur.